Projekto susitikimai

Galutinė projekto konferencija vyko 2018 m. rugsėjo 6 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto patalpose. Konferenciją, kurios devizas "Mokymų apie prieinamumą turizmo sektoriuje vaidmuo", organizavo EfVET.

Renginio metu koordinatorius pristatė mokymų modulį apie prieinamą turizmą, išteklius ir internetinę platformą, sukurtus įgyvendinant projektą.

Buvo surengtos diskusijos tema "Neįgalių piliečių padėtis Europos Sąjungoje".
Šiose diskusijose dalyvavo Helga Stevens, Europos Parlamento ECR narė; Blandine Bouniol iš organizacijos Humanity & Inclusion; Frank Sioen iš ENIL (Europos nepriklausomo gyvenimo tinklas); Immaculada Placencia Porrero, Europos Komisijos (DG EMPL, Neįgalumo ir įtraukties skyrius) narė; Madi Sharma, nuolatinės neįgaliųjų teisių tyrimo grupės atstovė (EESRK); Alba Gonzalez iš "CBM International" ir Dorothea Mockel, projekto partnerė, moderatorė.

Dalyvių nuomonės ir vieši pareiškimai parodė, kad dar reikia daug nuveikti prieinamo turizmo srityje. Tai jau nebėra nišinė rinka, tai – verslo galimybė, kai gerai apmokyti specialistai suteikia daugiau ir geresnių paslaugų.

Galutinė konferencija

Ketvirtasis tarptautinis susitikimas vyko 2018 m. rugsėjo 5 ir 6 dienomis Briuselyje.

Susitikimą, kuriame dalyvavo visi partneriai, organizavo EfVET.

Pagrindiniai šio susitikimo tikslai:

• pilotinių mokymų rezultatų pristatymas;
• diskusija apie patobulinimus, pristatytus po bandomųjų mokymų;
• diskusija apie projekto įgyvendinimo ir tęstinumo galimybes;
• preliminari galutinės publikacijos "Skatinti prieinamą turizmą visiems“ analizė;
• suorganizuotų pristatomųjų renginių analizė.

Visi partneriai reikšmingai prisidėjo tobulindami mokymų medžiagą ir išteklius ir buvo labai patenkinti galutiniu rezultatu.

IV-asis tarptautinis susitikimas

Trečiasis tarptautinis projekto susitikimas vyko Palerme, 2018 m. sausio 23 ir 24 dienomis.

Susitikimą, kuriame dalyvavo visi partneriai, organizavo CSC Danilo Dolci.

Pagrindiniai šio susitikimo tikslai:

• pristatyti ir aptarti sukurtus modulio skyrius ir kitus išteklius;
• aptarti ir išanalizuoti patarimus dėstytojams;
• išanalizuoti suinteresuotųjų šalių pasiūlymus;
• pristatyti gaires pilotinių mokymų organizavimui;
• išanalizuoti įgyvendinimo planus ir projekto tęstinumą.
• pristatyti galutinės publikacijos "Skatinti prieinamą turizmą visiems“ koncepciją.

Visi partneriai buvo labai patenkinti projekto veiklų įgyvendinimu.

III-iasis tarptautinis susitikimas

Antras tarptautinis susitikimas įvyko Vokietijoje gegužės 4 ir 5 dienomis.

Šeimininkas buvo IHK ir visi partneriai dalyvavo.

Pagrindiniai susitikimo tikslai:

  • aptarti pirmines išvadas dėl jau atliktos analizės;
  • pristatyti partnerių šalyse atliktos išsamios analizės išvadas, remiantis apklausomis, interviu ir tikslinėmis grupėmis;
  • gauti idėjų iš egzistuojančių prieinamo turizmo pavyzdžių;
  • analizuoti kitus profesinio mokymo pasiūlymus šioje srityje, kurie gali būti panašūs į modulį, kurį projektas siekia sukurti.

Po analizės partneriai parengė ir patvirtino mokymo programos struktūrą, tikslus ir turinį.

Visi partneriai buvo pakankamai patenkinti atliktu darbu ir susitarė dėl tolesnių žingsnių siekiant išlaikyti projekto vykdymą sklandų.

Antras tarptautinis susitikimas

Pirmas tarptautinis susitikimas įvyko 24-25 lapkričio 2016 m. Portugalijoje.

Priimančioji pusė buvo CEPROF, kaip projekto koordinatorius.

Partneriai pristatė savo institucijas ir išnagrinėjo svarbiausius projekto punktus: tikslus, tikslines grupes, intelektinį produktą ir pagrindinius rezultatus, daugybinius įvykius ??, projektų valdymą, sklaidą ir panaudojimą, projekto  stebėseną ir vertinimą.

Projekto logotipas taip pat buvo patvirtintas partnerių ir svarbiausi sprendimai buvo priimti šiame susitikime kad būtų galima vykdyti pirmą produkcijos plėtrą pagal suderintą dalyvių tvarkaraštį.

Tai buvo labai svarbus momentas projekto pradžioje, nes jis leido partneriams dirbti greta vienas kito akis į akį.

Pirmas tarptautinis susitikimas